DET SITRENDE
DET DRØMMENDE

DET BETYDNINGSFULDE
DET SAMLENDE

ET HELE – EN HELHED
SOM DETBLÅ

DETBLÅ ser landskabet som det bærende
for planlægning og bygningsarkitektur

 

Udvikling af landskaber, byer og byrum skal tage hensyn til traditioner og helheder i stedernes dynamik.

Derfor er hensigten med DETBLÅ, at pege på landskab og mellemrum, som værende det organiserende og betydningsfulde for fremtiden.

 

Traditioner findes i helheder
Helheder findes i traditioner

 

DETBLÅ vil læse, forstå og forbinde vores dynamiske kulturlandskab, og dermed udbrede nødvendigheden af helhedstænkning i en bæredygtig og smuk udvikling. Det kalder vi landskabelig kulturarv.

DETBLÅ søger den smukke, iboende logik alle kan forstå, men ingen kan forklare.

DETBLÅ er mellem helhed og nærvær, og drives af den samlende skønhed, der giver mening i al sin enkelthed.

 

Traditioner bygger på logikker
Logikker bygger på traditioner

DETBLÅ ved
Lars Nybye og Birthe Urup

Lars Nybye og Birthe Urup har samarbejdet i et væld of opgaver fra konkurrencer til færdige projekter i samtidige ansættelser hos Torben Schønherr og Kristine Jensen. De har i mange år udviklet et tæt, fagligt samarbejde i feltet mellem det sansede og uforklarlige til det praktiske og logiske, og de glædes, forundres og gør sig umage for at flytte faget. 

De arbejder ud fra en grundig registrering og forståelse af steder og med en dyb indsigt i kulturarv, arkitektur og stedets fortællinger og natur. De bevæger sig frit mellem helhed og detalje, mellem drift og skitse, mellem fornuft og drømme. De har deltaget i utallige projektorganisationer med mange faggrupper overalt i landet, og de glædes og beriges af gode, tværgående samarbejder.

M Å N E N

Det første billede af Månen
ca. 1839 – 40
John W. Draper

Indskannet fra bogen Månen – fra den indre verden til det ydre rum
Louisiana Revy, 59. årgang nr. 1. juli 2018
Louisiana Museum of Modern Art.

Lars Nybye & Birthe Urup

har modtaget et
arbejdslegat

Statens Kunstfond
500.000kr

V E S T J Y S K E

I N D F J O R D E

En helhed af glemt mystik bag yderste klitrække.
En verden for sig – når naturen bestemmer.

Foto: Joachim Ladefoged,
indskannet fra bogen HERFRA

En stor tak til Statens Kunstfond og arkitekturudvalget.

Resume af ansøgningen:
Projektet med arbejdstitlen ‘HERFRA’

Fra himlen over Danmark ses alle landets herligheder unægtelig i et andet perspektiv, end når man er til fods. Ved at beskue det hele lidt fra oven åbenbarer landskabets betydning sig væsentligt dybere og mere indtrængende. Det danske landskab er i sin helhed vores oprindelige, umistelige grundlag, hvorfra vi kommer. Det planlagte, regulerede og dyrkede land er tydeligt tættere på overfladen.

Nede på jorden igen ses horisonten jordens præcise kant til himlen med det karakteristiske lys i det flade land omgivet af vand.

Projektet med arbejdstitlen ‘HERFRA’ ser landskabet, som det bærende for udvikling af steder. Det er blevet klart, at det er problematisk at omforme bystrukturer, landskabsforløb, kulturmiljøer og vandmiljøer uden at tage hensyn til det dynamiske landskab i helhed, og det er blevet klart at det er problematisk at frede og bevare enkeltstående bygningskroppe eller værdifulde steder uden at forstå helhed. Det er også blevet klart, at det er problematisk at skabe nye steder uden at forstå helhed.

Ambitionen med projektet med arbejdstitlen ‘HERFRA’ er at beskrive en virkelighed, belyse og pege på nye værdisæt, eventyrlige drømme og nøgterne forbilleder som fremadrettet kan blive forudsætninger og inspiration.

Formålet er at fokusere på betydningen af helhedstænkning, stedbundne potentialer og den landskabelige kulturarv, og undersøge hvordan tradition og erfaring kan omsættes til klare og enkle arkitektoniske greb.

Formålet er, at formidle en forståelse af hvordan den landskabelige kulturarv og den byggede kulturarv, kulturmiljøer og vandmiljøer kan påvirke hinanden og redefineres i helhed, som er udpeget og vurderet i de seneste 20 år.

Smukke byer, bygninger, kulturmiljøer og landskaber komplimenterer hinanden, fordi de hver for sig indeholder en udviklet helhed: Der findes løsninger på nutidens problematikker med klimasikring, infrastuktur, natur, rekreation, destinationsudvikling, bebyggelsesstruktur osv., og derfor kan vi anvende traditionen fremadrettet.

DIALOG – NYSGERRIGHED – VALG

Hvorledes kan vi forstå at nytænke tilgangen til kulturarv, som andet end det byggede men snarere strukturen imellem eller komposition i landskabet eller de helt særlige byrums proportioner som er afgørende for helheden – en landskabelig kulturarv, der bygger på HELHED. For at indskrive kulturmiljøerne i større sammenhænge udpeges regionale markører, der hver rummer tværgående landskabelige helheder og potentialer.
Eksempler på regionale markører er Gudenåen og De Vestjyske Indfjorde. Hvert af disse områder indeholder mange kulturmiljøer og bebyggelser, der knytter sig til den regionale kontekst – til helhed. HERFRA kommunikeres i en samlende pamflet og visualiserede tavler som et debaterende vidensbyrd.

ADVISORY BOARD

Til projektet er også tilknyttet et Advisory Board som på nuværende tidspunkt er bestående af:

Tom Nielsen, er arkitekt og professor ved Arkitektskolen Aarhus
Torben Schønherr, landskabsarkitekt
Mogens A. Morgen er arkitekt og professor ved Arkitektskolen Aarhus
Lars Thiis, er arkitekt adj, professor AAU, Partner CUBO

Vi er glade og taknemlige for støtten, og vi glæder os utroligt meget til at udvikle HERFRA sammen med de gode folk i vores Advisory Board.

Legat- og projektstøtteudvalget formulerer formålet med arbejdslegater således: Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde arkitekter mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde

H O R I S O N T

Landskabet som monument – Havet – Horisonten – Jordens krumning

F J O R D B Y E R   &   Å D A L E

Brabranddalen, Sø og Å
Morgentåge, foto af Anne Mette Hansen

Udtalelse: Torben Schønherr

 

Ribe Domkirkeplads er udarbejdet i samarbejde med Birthe og Lars. Projektet vedr. Ribe Domkirkeplads blev udført som resultat af en konkurrence i 2010 og udført over en periode på tre år. Hele forløbet blev udført som et tæt samarbejde mellem Birthe, Lars og jeg, i en proces hvor projektet udviklede sig gennem en gensidig dialog, en arbejdsmetode, vi har praktiseret med stort held i flere projekter. Et projekt er ikke færdigt, når den sidste skitse eller den sidste detailtegning er tegnet, men fortsætter i en lang sammenhængende proces til det endelige resultat kan beses. Denne viden om alle de udfordringer og uforudsete forhold, som alle projekter indeholder, kræver en klar, enkel hovedidé, og viljen og evnen til at gennemføre denne hovedidé trods alle forhindringer.

Man skal kende og stole på hinanden, og være i besiddelse af den fornødne faglighed og vedholdenhed, evner som Birthe og Lars til fulde besidder.

Udtalelse: Tom Nielsen

 

Der er som jeg ser det mange gode grunde til at hilse DETBLÅ velkommen i dansk arkitektur.

Det er inspirerende og lovende at tegnestuen har lyst til og mod på at tage favntag med de helt store fortællinger i landet. De fortællinger der på mange måder både er og har været grundlaget for al vores arkitektur men som også nemt glemmes eller forbliver usynlige hvis der fokuseres for præcist på detaljen, løsningen eller funktionen.

Tegnestuens fokus på vandmiljøer og kulturmiljøer og de store regionale landskaber er både originalt og vigtigt i en tid hvor det er åbenlyst at der er brug for at kunne tænke på tværs og skabe nye helheder. Fordi meget bevæger sig på tværs af matrikler, plangrænser og politisk definerede sektorer.

Med tegnestuen DETBLÅ kommer en ambition som er stor, men også meget enkel: At tage landskabet som grundlag. Det store og på nogen måder ukendte eller uerkendte landskab der, selv om det er gennemtravet og overkørt af mennesker så mange gange, alligevel, har det med at være usynligt for os.

Det er en ambition jeg har stor respekt for og som jeg med mit kendskab til folkene bag den kun kan have store forventninger til faktisk kommer til at gøre en forskel i vores land.

Udtalelse: Lars Thiis

Tanker ud i DETBLÅ

Helhedstænkning har altid præget min tegnestue Cubos arbejder. I kontrast til en hverdag hvor alting brydes op, vejes og vurderes isoleret. Ofte af bureaukrati, EU-direktiver, livrem og seler tænkning, opstillet af jurister og økonomer.
Bygninger er blot en del af et hele. De står på et grundlag, i omgivelser, i tid og rum, placeret afhængigt af de rammer som plangrundlag definerer. Plangrundlag, som bør have helheder som udgangspunkt, hvis vores ønsker om en mere bæredygtig fremtid på den blå planet skal opfyldes.

I den sammenhæng er det opløftende at se DETBLÅ opstå i en samtid hvor naturen er begyndt at svare igen på menneskets behandling af livsgrundlaget. Naturen kræver en forståelse for elementernes naturlige sammenhænge, og det kræver viden og empati at lytte til naturen og komme tæt på fremtidens løsning. Skabe de nye landskaber der kan tænke grønne vækstkorridorer og biodiversitet ind i opståede muligheder, både ude i det åbne land og inde i den tætte by. Det er samme store historie, blot forskellige afsnit, der kræver original og åben nysgerrighed for at komme ind i fremtiden.

Når man har fulgt Birthe og Lars gennem en årrække så ved man at de kan lytte. Til naturen. Til andre fagfæller og andre fagligheder. Først da kan man reflektere og fokusere.

Det bliver spændende at følge og samarbejde om fremtiden – ud i DETBLÅ.

J O R D 

Himlen er lys og våd

Lars Nybye – vejen til DETBLÅ, 2020

Lars Nybye er en erfaren landskabsarkitekt med stærke kompetencer indenfor udvikling og projektering af historiske og nye landskabs- og byrum med en bred erfaring i håndtering af komplicerede projekter. Han arbejder i alle projektfaser fra skitsering til projektering, udbud og tilsyn. Lars har solid erfaring i projektledelse i komplekse organisationer med tværfaglige teams, og evner at fastholde projekternes visioner og koncepter til det færdige projekt. Han finder en stor drivkraft i fagets dynamik, helhed og detalje, hvilket leder til den enkle løsning på baggrund af æstetisk sansning og faglig tyngde.

Lars Nybye – udvalgte arbejder

2018-2020 Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
2007-2014 Schønherr, Associeret partner med ansvar for kulturarv
2002-2007 SLA

2017- Fagdommer Danske Landskabsarkitekter
2011-2018 Beskikket censor, Københavns Universitet, afd. for Park og Landskab.

AKJT: Fredensborg Slotsby, SPARK Marselisborg Park, Bestseller Village, Ilulissat Isfjordscenter, Spøttrup Borg. SCHØNHERR: Nyborg Slot og Torv, Varde Bymidte, Henne Strand, Gudsageren Christiansfeld, Jyske Ås besøgscenter, Kanikkegården i Ribe, Skagen Fyr, Ribe Katedralskole, Kirkepladsen i Christiansfeld, Ribe Domkirkeplads, Liverpool Museum, Heart kunstmuseum, Vestled i Hvide Sande

Birthe Urup – vejen til DETBLÅ, 2020

Birthe Urup har et indgående kendskab til fagets forskelligartede aspekter og arbejdsområder. Gennem ansvar for en lang række konkurrencer har hun opbygget en nuanceret og alsidig erfaring med skitsering, koncept- og idéudvikling. I kraft af sin faglighed og personlige vedholdenhed formår Birthe at sikre nytænkning og originalitet, som hun udfolder i et enkelt formsprog i projekterne. Hun fastholder et arkitektonisk højt niveau fra idé til præsentation af projekter og arbejder idérigt og struktureret med faglighed i højsædet.

Birthe Urup – udvalgte arbejder

2012- Teaching Assistant Professor, Cand.arch.
2014-2020 Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, konkurrenceansvarlig
2007-2014 Schønherr, konkurrenceansvarlig
2002-2007 Birk Nielsens Tegnestue, faglig leder

2017- Fagdommer Akademisk Arkitektforening
2018- Afgangscensor i det fælles censorkorps for videregående kunstneriske
uddannelser under Uddannelses- & Forskningsministeriet
2019 Præmeringsdommer, Silkeborg Kommunes arkitekturpris
2017 Præmeringsdommer, Silkeborg Kommunes arkitekturpris
2018 Fagdommer Cold Hawai Inland
2012- Afgangsvejleder og afgangscensor AAA
2017 VRÅ-udstillingen, 4 tavler for Kristine Jensen og Ingvar Chronhammar
2013 Illustration til bogen; Literratur på stedet, Ribe Domkirkeplads.

AKJT: 2020 MMMI Syddansk Universistet 1. præmie 2019. Art Center Spritfabrikken Aalborg 1 præmie. 2019 Fængslet Vestsal, Horsens 1. præmie 2019. Stevnsklint besøgscenter 1. præmie 2019. Arken Walk 1. præmie 2018. SPARK Marselisborg Park 1. præmie 2017. Solnedgangspladsen i Skagen 1. præmie 2016. Maltfabrikken i Ebeltoft 1. præmie 2016, Ilulissat Isfjordcenter 1. præmie 2016. Telemarkskanalen, Norge 1. præmie 2016. Fredensborg Slotsby 1 præmie 2015. SCHØNHERR: Ribe Domkirkeplads 1. præmie, Klimatilpasning, Kokkedal 1. præmie, City In betwwen 2. præmie. Nykøbing Mors, pladser og stræder 1. præmie.

N O L I I S   K O R T ,   R O M

Giambattista Nolli

H A V E T

Historien begravet i sandet
Havet nedbryder, havet opbygger

G R U N D F J E L D 

Stockholm – skærgården
Rå klippe og vandkant

På genhør

Birthe Urup
Arkitekt MAA

27 11 64 34
birthe@somdetblaa.dk

Lars Nybye
Landskabsarkitekt MDL 

28 25 55 95
lars@somdetblaa.dk

DETBLÅ
Marselisvej 14, 8000 Aarhus C
post@somdetblaa.dk
CVR 41271809

DETBLÅ ApS blev stiftet d. 01.04.2020 af Lars Nybye og Birthe Urup